Taxi reserveren

 

Privacybeleid

Taxi Zwolle vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier
hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Taxi Zwolle, e-mailadres: info@taxizwolle.nl
d. Website: de website onder www.taxizwolle.nl

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Taxi Zwolle de persoonsgegevens
van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Taxi Zwolle worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden
verstrekt aan Taxi Zwolle

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Taxi Zwolle verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de
Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Taxi Zwolle heeft
doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Taxi Zwolle
of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. Taxi Zwolle gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de
Gebruiker de persoonsgegevens aan Taxi Zwolle heeft verstrekt. Dit kan zijn voor
de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
2.3. Daarnaast kan Taxi Zwolle de persoonsgegevens gebruiken om haar
Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Taxi Zwolle die interessant
voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker
hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de
nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Taxi Zwolle.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Taxi Zwolle expliciet om toestemming om
bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan
16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder
of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Taxi Zwolle De ouder
of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Taxi Zwolle verstrekte gegevens
aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Taxi Zwolle zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden
doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Taxi Zwolle voor de in dit Privacybeleid
opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Taxi Zwolle op grond van wettelijke verplichting gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden,
bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Taxi Zwolle is niet
verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering,
verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig
het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018
de Algemene Verordening Gegevensbescherming
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de
Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact
opnemen:
Taxi Zwolle
Marsweg 27
8013 PD Zwolle
info@taxizwolle.nl
6.3. Taxi Zwolle zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek
van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing
en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de
Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens
gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Taxi Zwolle de
gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen
zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te
zenden aan info@taxizwolle.nl

7. Bewaartermijn

7.1. Taxi Zwolle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Taxi Zwolle op
grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te
bewaren.

8. Beveiliging

8.1. Taxi Zwolle heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen
getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of
onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Taxi Zwolle k behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke
aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Taxi Zwolle adviseert de
Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn
doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands
recht van toepassing.

11. Google Analytics

11.1 Taxi Zwolle gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is
geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Taxi Zwolle
heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering
van Google Analytics data betekent dat Taxi Zwolle deze Analytics cookies zonder
toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze
cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.


Waarom Taxi Zwolle?Gecertificeerd personeel

Onze vakkundige en gecertificeerde chauffeurs brengen en halen u vlot, veilig en comfortabel van A naar B.

Gastvrij en sociaal

Wij hechten waarde aan uw persoonlijke wensen, daarom is gastvrijheid ons visitekaartje.

24/7 bereikbaar

Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Of reserveer snel en gemakkelijk online!